ระเบียบ ข้อบังคับ

ข้อบังคับ สจล. ว่าด้วยเงินค่าจ้าง เงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทน เงินเพิ่มพิเศษของพนักงานสถาบัน พ.ศ. 2562
ข้อบังคับ สจล. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2562
ข้อบังคับ สจล. ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งวิชาการ พ.ศ. 2564
– ข้อบังคับ สจล. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561 (ยกเลิก)
– ข้อบังคับ สจล. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 (ยกเลิก)
– ข้อบังคับ สจล. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 (ยกเลิก)
– ข้อบังคับ สจล. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 (ยกเลิก)
– ข้อบังคับ สจล. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2559 (ยกเลิก)
ข้อบังคับ สจล. ว่าด้วยหัวหน้าส่วนงานวิชาการและหัวหน้าส่วนงานอื่น(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558
ข้อบังคับ สจล. ว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2556
ข้อบังคับ สจล. ว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน พ.ศ.2553
ข้อบังคับ สจล. ว่าด้วยหัวหน้าส่วนงานวิชาการและหัวหน้าส่วนงานอื่น พ.ศ.2554
ข้อบังคับ สจล. ว่าด้วยเครื่องแบบพนักงานสถาบัน พ.ศ.2554
ข้อบังคับ สจล. ว่าด้วยสาขาวิชาและประธานสาขา พ.ศ.2553
ข้อบังคับ สจล. ว่าด้วยคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553
ข้อบังคับ สจล. คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง ผศ.รศ. และ ศ. ของพนักงานสถาบัน พ.ศ.2552
ข้อบังคับ สจล. ว่าด้วยหัวหน้าศูนย์ พ.ศ.2552
ข้อบังคับ สจล. ว่าด้วยคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น พ.ศ.2551
ประกาศสถาบันฯ เรื่อง การจ่ายเงินเป็นค่าตอบแทนการใช้ภาษาต่างประเทศในการปฏิบัติงานสำหรับพนักงานสถาบันตำแหน่งสนับสนุนวิชาการ พ.ศ.2564
– ประกาศสถาบันฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การคิดภาระงาน ค่าจ้างแบบพิเศษ และเงินเพิ่มเพิเศษ จากผลปฏิบัติงานของพนักงานสถาบันตำแหน่งวิชาการ 2564
ประกาศสถาบันฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การคิดภาระงาน ค่าจ้างแบบพิเศษ และเงินเพิ่มเพิเศษ จากผลปฏิบัติงานของพนักงานสถาบันตำแหน่งวิชาการ (ฉบับที่ 2) 2564
– ประกาศสถาบันฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การคิดภาระงาน ค่าจ้างแบบพิเศษ และเงินเพิ่มเพิเศษ จากผลปฏิบัติงานของข้าราชการตำแหน่งวิชาการ 2564
ประกาศสถาบันฯ เรื่อง การจ่ายเงินค่าตอบแทนเกี่ยวกับการจัดการสอน พ.ศ.2564
ประกาศสถาบันฯ เรื่อง การจ่ายเงินค่าตอบแทนเกี่ยวกับการจัดการสอน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564
ประกาศสถาบันฯ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราร้อยละการเพิ่มค่าจ้างพนักงานสถาบัน พ.ศ. 2564
ประกาศสถาบันฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการเกี่ยวกับการตัดโอน การเปลี่ยนตำแหน่ง การเพิ่มวุฒิ การปรับวุฒิ และการปรับอัตราค่าจ้างตามคุณวุฒิของพนักงานสถาบัน พ.ศ.2564
ประกาศคณะกรรมการกองทุนเพื่อสนับสนุนการบริหารงานบุคคลฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการจ้างพนักงานสถาบันประเภทพิเศษที่จ้างด้วยงบประมาณจากกองทุนเพื่อสนับสนุนการบริหารงานบุคคลของสถาบัน พ.ศ. 2564
ประกาศสถาบันฯ เรื่อง สวัสดิการของพนักงานสถาบันเงินงบประมาณ พนักงานสถาบันเงินรายได้ และพนักงานสถาบันประเภทพื้นฐาน พ.ศ. 2563
ประกาศสถาบันฯ เรื่อง สวัสดิการของพนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพมาจากข้าราชการ พ.ศ. 2563
KMITL Regulation on Rules, Step, Procedure and Condition of Workload, Special Wage and Wage Increase As a Result of Performance Evaluation of Academic Institute Staff B.E. 2563 (2020 A.D.)
ประกาศสถาบันฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาพนักงานสถาบัน พ.ศ.2563
ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ความสามารถภาษาอังกฤษพนักงานสถาบันตำแหน่งวิชาการ พ.ศ. 2563
ประกาศสถาบันฯ เรื่อง การบริหารงานบุคคลพนักงานสถาบันประเภทพิเศษ พ.ศ.2563
ประกาศสถาบันฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การขอเทียบประสบการณ์การทำงานของพนักงานสถาบันสายวิชาการ (กรณีแรกบรรจุ) พ.ศ.2563
ประกาศสถาบันฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การขอเทียบประสบการณ์การทำงานของพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ (กรณีแรกบรรจุ) พ.ศ.2563
ประกาศสถาบันฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการลาออก การยับยั้ง การอนุญาตให้ลาออก พ.ศ.2563
ประกาศสถาบันฯ เรื่อง การจ่ายเงินค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานสำหรับพนักงานสถาบันตำแหน่งนิติกร พ.ศ.2563
ประกาศสถาบันฯ เรื่อง การลา การได้รับค่าจ้าง เงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่มพิเศษ และค่าตอบแทนประจำตำแหน่งระหว่างลาของพนักงานสถาบัน พ.ศ.2563
ประกาศสถาบันฯ เรื่อง วัน เวลาทำงาน และวิธีการลงเวลาทำงานของผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน พ.ศ.2563
ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ความสามารถภาษาอังกฤษของพนักงานสถาบัน ตำแหน่งวิชาการ พ.ศ.2563

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง การจ่ายเงินรายได้เป็นค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน พ.ศ.2562
ประกาศสถาบันฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปปฏิบัติงาน ปฏิบัติการวิจัย การเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ การฝึกอบรม และการศึกษาดูงาน พ.ศ. 2562
ประกาศสถาบันฯ เรื่อง การจ่ายเงินเป็นค่าสอนพิเศษ ค่าสอนเกินภาระงานสอน และจำนวนภาระงานสอนของอาจารย์ พ.ศ. 2562
ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ชื่อตำแหน่งและมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของพนักงานสถาบัน (2561)
– ประกาศสถาบันฯ เรื่อง สวัสดิการของพนักงานสถาบันเงินงบประมาณ และพนักงานสถาบันเงินรายได้ (ฉบับที่2) พ.ศ. 2561 (ยกเลิก)
– ประกาศสถาบันฯ เรื่องสวัสดิการของพนักงานสถาบันเงินงบประมาณ และพนักงานสถาบันเงินรายได้ พ.ศ.2561 (ยกเลิก)
ประกาศสถาบันฯ เรื่องการจ่ายเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเข้าร่วมประชุมวิชาการ ณ ต่างประเทศด้วยเงินรายได้ พ.ศ. 2561
ประกาศสถาบันฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสถาบันตำแหน่งสนับสนุนวิชาการ
ประกาศสถาบันฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาเวลาราชการของข้าราชการผลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
– ประกาศสถาบันฯ เรื่อง โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดของพนักงาน (ยกเลิก)
ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ผู้อำนวยการส่วนหรือผู้อำนวยการสำนักงาน พ.ศ.2560
ประกาศคณะกรรมการกองทุนเพื่อสนับสนุนการบริหารงานบุคคล เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาจากกองทุนเพื่อสนับสนุนการบริหารงานบุคคลของสถาบัน พ.ศ.2560
ประกาศคณะกรรมการกองทุนเพื่อสนับสนุนการบริหารงานบุคคล เรื่อง หลักเกณฑ์ในการจ้างพนักงานสถาบันประเภทพิเศษที่จ้างด้วยงบประมาณจากกองทุนเพื่อสนับสนุนการบริหารงานบุคคลของสถาบัน พ.ศ. 2560
– ประกาศสถาบันฯ เรื่องการบริหารงานบุคคลพนักงานสถาบันประเภทพิเศษ พ.ศ.2560 (ยกเลิก)
– การเปลี่ยนหน่วยงานปฏิบัติราชการชดใช้ทุนของนักเรียนทุนรัฐบาล (ก.พ.) ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560
– หลักเกณฑ์และวิธีการขออนุมัติกรอบอัตราพนักงานสถาบันและอัตราลูกจ้างรายเดือนด้วยเงินรายได้ ตามมติ ก.บ.สจล.ครั้งที่ 7/2559
– ประกาศสถาบันฯ เรื่องความสามารถภาษาอังกฤษของพนักงานสถาบัน ตำแหน่งวิชาการ พ.ศ.2559
– ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ผู้อำนวยการส่วน พ.ศ.2559
– ประกาศสถาบันฯ เรื่อง การจ่ายเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง การฝึกอบรมและการศึกษาดูงาน พ.ศ. 2556
– ประกาศสถาบันฯ ชื่อตำแหน่งและมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง พ.ศ.2555
– มติ ก.บ.สจล. เรื่อง การกำหนดให้บรรจุพนักงานสถาบันที่ใช้คุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะโดยใช้วิธีการคัดเลือก
– ประกาศสถาบันฯ เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนภาระงานสอน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา ค่าตอบแทนการสอนภาคฤดูร้อน ค่าตอบแทนการทำงานภาคฤดูร้อน ค่าตอบแทนผู้ช่วยสอน และจำนวนภาระงานสอนของอาจารย์ พ.ศ. 2562 (ยกเลิก)
– ประกาศสถาบันฯ เรื่อง วัน เวลาทำงาน และวิธีการลงเวลาทำงานของผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน พ.ศ. 2562 (ยกเลิก)
– ประกาศสถาบันฯ เรื่อง การจ่ายเงินเป็นค่าตอบแทนเกี่ยวกับการจัดการสอน พ.ศ. 2562 (ยกเลิก)
– ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ความสามารถภาษาอังกฤษของพนักงานสถาบัน ตำแหน่งวิชาการ พ.ศ. 2562 (ยกเลิก)
– ประกาศสถาบันฯ หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับคุณวุฒิของพนักงานสถาบัน พ.ศ. 2562 (ยกเลิก)
– ประกาศสถาบันฯ เรื่อง การบริหารงานบุคคลพนักงานสถาบันประเภทพิเศษ พ.ศ.2561 (ยกเลิก)
– ประกาศสถาบันฯ เรื่องการลาออกจากตำแหน่งบริหาร พ.ศ.2560 (ยกเลิก)
– ประกาศสถาบันฯ เรื่องการจ่ายเงินค่าตอบแทนการใช้ภาษาต่างประเทศในการปฏิบัติงาน แก่บุคลากรตำแหน่งสนับสนุนวิชาการ (ยกเลิก)
– ประกาศสถาบันฯ เรื่อง วัน เวลาทำงาน และวิธีการลงเวลาทำงานของผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน (ยกเลิก)
– ประกาศสถาบันฯ หลักเกณฑ์วิธีการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบันประเภทตำแหน่งวิชาการและตำแหน่งสนับสนุนวิชาการ พ.ศ.2559 (ยกเลิก)
– ประกาศ ความสามารถภาษาอังกฤษของพนักงานสถาบัน ตำแหน่งวิชาการ พ.ศ.2559 (ยกเลิก)
– ประกาศสถาบันฯ หลักเกณฑ์การขอเทียบประสบการณ์การทำงานของพนักงานสถาบัน (กรณีแรกบรรจุ) พ.ศ.2559 (ยกเลิก)
– ประกาศสถาบันฯ หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับคุณวุฒิของพนักงานสถาบัน พ.ศ. 2558 (ยกเลิก)
– ประกาศสถาบันฯ ชื่อตำแหน่งและมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของพนักงานสถาบัน พ.ศ.2557 (ยกเลิก)
– ประกาศสถาบันฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การไปฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน ณ ต่างประเทศ ของพนักงานสถาบัน (ยกเลิก)
ระเบียบ ก.ม. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยไปศึกษาต่อภายในประเทศ พ.ศ. 2542
ระเบียบ ก.ม. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยไปศึกษาต่อภายในประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2549
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยระเบียบการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555
ระเบียบสถาบันฯ ว่าด้วยกองทุนเพื่อสนับสนุนการบริหารงานบุคคลของสถาบัน พ.ศ.2563
ระเบียบสถาบันฯ ว่าด้วยบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่สถาบัน 2548
– ระเบียบสถาบันฯ ว่าด้วยกองทุนเพื่อการสนับสนุนการบริหารงานบุคคลของสถาบัน (ฉบับที่ 3) พศ.ศ.2562 (ยกเลิก)
– ระเบียบสถาบันฯ ว่าด้วยกองทุนเพื่อการสนับสนุนการบริหารงานบุคคลของสถาบัน (ฉบับที่ 2) พศ.ศ.2560 (ยกเลิก)
– ระเบียบสถาบันฯ ว่าด้วยกองทุนเพื่อสนับสนุนการบริหารงานบุคคลของสถาบัน พ.ศ.2560 (ยกเลิก)
ประกาศสถาบันฯ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราร้อยละการเพิ่มค่าจ้างพนักงานสถาบัน พ.ศ. 2564
– ประกาศสถาบันฯ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราร้อยละการเพิ่มค่าจ้างพนักงานสถาบัน พ.ศ. 2561 (ยกเลิก)
ประกาศสถาบันฯ ค่าจ้างขั้นต่ำสูงและบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งของพนักงานสถาบัน พ.ศ.2558
ประกาศสถาบันฯ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเพิ่มค่าจ้างพนักงานสถาบัน พ.ศ.2558
ประกาศสถาบันฯ อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเพิ่มค่าจ้างพนักงานสถาบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
ประกาศสถาบันฯ อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเพิ่มค่าจ้างพนักงานสถาบัน พ.ศ.2554
ประกาศสถาบันฯ อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเพิ่มค่าจ้างข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
ประกาศสถาบันฯ อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเพิ่มค่าจ้างข้าราชการ พ.ศ.2554
ประกาศสถาบันฯ หลักเกณฑ์จำนวนวันลา /จำนวนครั้ง และจำนวนครั้งมาสาย เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเพิ่มค่าจ้างพนักงานสถาบัน หรือเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ พ.ศ.2554
ข้อบังคับ สจล. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการ พ.ศ. 2555
ประกาศ ก.พ.อ. หลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ปี 2557
ประกาศ ก.พ.อ. หลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ปี 2554และ 2556
ประกาศ ก.พ.อ. หลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ปี 2553