HR KMITL

OIT

2567
1. O10 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่
2. O18
– แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล
– แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2567
3. O19
– รายงานประจำปี 2566
– สรุปผลการพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2566
4. O21 การขับเคลื่อนจริยธรรม
– การขับเคลื่อนจริยธรรม
– ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยประมวลจริยธรรม พ.ศ. 2567
– ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยธรรมภิบาล พ.ศ. 2567
– คำสั่งสถาบันฯ การแต่งตั้งคณะทำงานทางจริยธรรม
– แนวปฏิบัติทางจริยธรรม สจล.
– ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา บุคลากรและผู้ปฏิบัติงานอื่นในสถาบันอุดมศึกษา
– โครงการการสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต หลักสูตร การคิดวิเคราะห์ปัญหาด้วย Root Cause Analysis ปีงบประมาณ พ.ศ.2567
2566
1. O13
2. O25
3. O26
– แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2565 ITA
– ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2565 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 มีนาคม 2565)
4. O27
4.1– ข้อบังคับ สจล. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2562
4.2– ข้อบังคับ สจล. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
4.3– ข้อบังคับ สจล. ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งวิชาการ พ.ศ. 2564
4.4– ประกาศสถาบันฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การคิดภาระงาน ค่าจ้างแบบพิเศษ และเงินเพิ่มเพิเศษ จากผลปฏิบัติงานของข้าราชการตำแหน่งวิชาการ 2564
4.5– ประกาศสถาบันฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การคิดภาระงาน ค่าจ้างแบบพิเศษ และเงินเพิ่มเพิเศษ จากผลปฏิบัติงานของพนักงานสถาบันตำแหน่งวิชาการ (ฉบับที่ 2) 2564
4.6– ประกาศสถาบันฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาพนักงานสถาบัน พ.ศ.2563
4.7– ประกาศสถาบันฯ เรื่อง การลา การได้รับค่าจ้าง เงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่มพิเศษ และค่าตอบแทนประจำตำแหน่งระหว่างลาของพนักงานสถาบัน พ.ศ.2563
5. O28
6. O33
7. O38