HR KMITL

ข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA)

SLA ของสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล

SLA1-การเพิ่มวุฒิการศึกษา
SLA1-การจ่ายเงินค่าตอบแทนการใช้ภาษาต่างประเทศในการปฏิบัติงานสายสนับสนุนวิชาการ
SLA1-การรับสมัครบุคลากรสายวิชาการ-และบรรจุแต่งตั้ง
SLA1-ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลประวัติบุคลากร
SLA1-พนักงานสถาบันประเภทพิเศษ-เงินกองทุนสถาบัน
SLA1-ดำเนินการเกี่ยวกับการขอพระราชทานเพลิงศพ-น้ำหลวงอาบศพ-และดินฝังศพ
SLA1-จัดทำหนังสือรับรองผ่านสิทธิกับธนาคาร
SLA1-หนังสือรับรองเงินเดือน
SLA1-ดำเนินการเกี่ยวกับการขอรับเงินบำเหน็จดำรงชีพ-อายุ-65-ปี-และ-70-ปี
SLA1-สวัสดิการค่าทำศพ
SLA1-การเบิกเคลมสวัสดิการประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
SLA1-การเบิกเคลมสวัสดิการประกันสุขภาพกลุ่ม

SLA ของหน่วยงานอื่น