แบบฟอร์มต่างๆ

(ร่าง) ประกาศสถาบันฯ เรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการประเมินพนักงานสถาบันฯ
– ใบกำหนดหน้าที่งาน (Job Description) ตำแหน่งผู้บริหาร
– ใบกำหนดหน้าที่งาน (Job Description) ตำแหน่งวิชาการ
– ใบกำหนดหน้าที่งาน (Job Description) ตำแหน่งสนับสนุนวิชาการ
– แบบประเมินพนักงานสถาบันฯ ตำแหน่งบริหาร
– แบบประเมินพนักงานสถาบันฯ ตำแหน่งวิชาการ
– แบบประเมินพนักงานสถาบันฯ ตำแหน่งสนับสนุนวิชาการ
– แบบสรุปผลการประเมินพนักงานสถาบันฯ
– Core Competency KMITL
– Functional Competency KMITL
– Managerial Competency
– แบบแจ้งความประสงค์ขออนุญาตปฏิบัติงานที่บ้าน Work from Home
ใบสมัครลูกจ้างรายเดือนด้วยเงินรายได้ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง
แบบเพิ่มค่าจ้างและแบบประเมินลูกจ้างรายเดือนด้วยเงินรายได้ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 25..
แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจํา 1 เม.ย 64
บัญชีเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ 1 เม.ย 64
เพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มค่าจ้างประจำปี (2563)
– แบบเพิ่มค่าจ้างพนักงานสนับสนุนวิชาการ (เอกสารแนบ 1)
– แบบเพิ่มค่าจ้างพนักงานสนับสนุนวิชาการ เกษียณอายุ (เอกสารแนบ 2)
– แบบเพิ่มค่าจ้างพนักงานสนับสนุนวิชาการ เกษียณอายุก่อนกำหนด (เอกสารแนบ 2)
– การประเมินเพื่อเพิ่มค่าจ้างประจำปีตำแหน่งผู้บริหาร (เอกสารแนบ 3)
– การประเมินเพื่อเพิ่มค่าจ้างประจำปีสายสนับสนุนวิชาการ (เอกสารแนบ 4)
– แบบเพิ่มค่าจ้างพนักงานสายวิชาการ (เอกสารแนบ 5)
– แบบเพิ่มค่าจ้างพนักงานสายวิชาการ เกษียณอายุ (เอกสารแนบ 6)
– แบบเพิ่มค่าจ้างพนักงานสายวิชาการ เกษียณอายุก่อนกำหนด (เอกสารแนบ 6.1)
– PBP (เอกสารแนบ 7)
– แบบประเมินพนักงาน (เอกสารแนบ 8)
– แบบประเมินพนักงาน เกษียณอายุ (เอกสารแนบ 9)
– แบบประเมินพนักงาน เกษียณอายุก่อนกำหนด (เอกสารแนบ 9.1)
– ยืนยันภาระงาน เฉพาะสายวิชาการ (เอกสารแนบ 10)
เลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 1 (2564)
บัญชีเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ 1 เม.ย 64 (แนบ1)
แบบประเมินข้าราชการ 1 เม.ย 64 (แนบ 2)
แบบยืนยันภาระงานข้าราชการ 1 เม.ย 64 (แนบ 3)
เลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 2 (2563)
– เอกสารแนบที่ 1
– เอกสารแนบที่ 2
– เอกสารแนบที่ 3
– เอกสารแนบที่ 4
– เอกสารแนบที่ 5
– ใบลาป่วย
– ลาคลอดบุตร
– ลากิจส่วนตัว
– ใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์
– ใบลาพักผ่อน
– ใบลาอุปสมบท
– แบบประวัติและผลงานแต่งตั้งผู้บริหาร
– ใบลาออกจากตำแหน่งบริหาร
– ใบลาออกจากราชการ
– ใบลาออกจากพนักงานสถาบัน (PDF)
– ใบลาออกจากพนักงานสถาบัน (Word)
– แบบใบลาไปศึกษาฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน
– แบบฟอร์มขอรายงานตัวกลับเพื่อเข้ารับราชการ / ปฏิบัติงาน
– ใบรายงานตัวเข้ารับปฏิบัติงานของพนักงานสถาบันเงินงบประมาณ
– ใบรายงานตัวเข้ารับปฏิบัติงานของพนักงานสถาบันเงินรายได้
– ใบรายงานตัวเข้ารับปฏิบัติงานของลูกจ้างรายเดือนด้วยเงินรายได้
– สัญญารับทุนการศึกษาจากกองทุนเพื่อสนับสนุนการบริหารงานบุคคล
– ใบสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษาจากกองทุนเพื่อสนับสนุนการบริหารงานบุคคลของสถาบัน
– สัญญารับทุนกองทุนเพื่อการศึกษา (ยกเลิก)
– แบบคำขอรับเงินกองทุน กสจ – แบบ 004-1
– แบบคำขอรับเงินกองทุน กสจ – แบบ 004-2

– คำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่สถาบันฯ
– คำขอมีบัตรผ่านเข้าออกสำหรับบุคคลสังกัดหน่วยงานภายนอก ที่ปฏิบัติงานในสถาบันฯ
– แบบประวัติและผลงานเพื่อเสนอแต่งตั้งผู้บริหาร
– แบบฟอร์มสำหรับกรอกทำหนังสือรับรองต้นสังกัด
– แบบรายงานตัวเข้ารับการตรวจเลือก
– แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองเงินเดือน หนังสือรับรองการผ่านงาน
– แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองเงินเดือน หนังสือรับรองการผ่านงาน (ภาษาอังกฤษ)
Request Certification Form
– แบบขอรับเงินชดเชยของพนักงานสถาบันฯ
– แบบฟอร์มเอกสารการขอรับเงินสวัสดิการช่วยเหลือค่าทำศพ (บุคลากรถึงแก่กรรม)
– แบบฟอร์มเอกสารการขอรับเงินสวัสดิการช่วยเหลือค่าทำศพ (ครอบครัวบุคลากรถึงแก่กรรม)
– แบบคำร้องการลงเวลาปฏิบัติงาน
– แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาสำหรับข้าราชการเปลี่ยนสภาพเป็นพนักงานสถาบันฯ กรณีพ้นกำหนดเวลา 5 ปี
– แบบประเมินคุณสมบัติและผลงานของข้าราชการ สายวิชาการ สำหรับประกอบการพิจารณาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานสถาบันฯ เมื่อพ้นกำหนดเวลา 5 ปี (30 มีนาคม 2561)
– แบบประเมินคุณสมบัติและผลงานของข้าราชการ สายสนับสนุนวิชาการ สำหรับประกอบการพิจารณาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานสถาบันเมื่อพ้นกำหนดเวลา 5 ปี (30 มีนาคม 2561)
– แบบแสดงความเห็นผู้บังคับบัญชา
– แบบแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานสถาบันฯ หรือลูกจ้างสถาบันฯ
– แบบประเมินค่างาน / ประเมินผลงานของผู้ที่ขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น ประเภท ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
– แบบประเมินค่างาน / ประเมินผลงานของผู้ที่ขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น ประเภท พนักงานสถาบันฯ
– แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานพนักงานสถาบันฯ (ปฏิบัติงานครบ 6 เดือน) สายวิชาการ และ สายสนับสนุนวิชาการ
– แบบประเมินพนักงานสถาบัน เมื่อครบสัญญาจ้างครั้งที่ 1 ระยะเวลา 2 ปี (สายสนับสนุนวิชาการ)
– แบบประเมินพนักงานสถาบัน เมื่อครบสัญญาจ้างครั้งที่ 2 ระยะเวลา 3 ปี (สายสนับสนุนวิชาการ)
– แบบประเมินพนักงานสถาบันและผลงาน เมื่อปฏิบัติงานครบสัญญา ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 (สายวิชาการ)
– แบบแสดงผลการคัดเลือกลูกจ้างรายเดือนด้วยเงินรายได้เพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบันเงินรายได้
– แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างรายเดือนด้วยเงินรายได้เพื่อประกอบการพิจารณาบรรจุเป็นพนักงานสถาบันเงินรายได้
– แบบประเมินพนักงานสถาบัน เพื่อเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุจากพนักงานสถาบันเงินรายได้เป็นพนักงานเงินงบประมาณ
– แบบประเมินพนักงานสถาบัน เพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง (สายสนับสนุนวิชาการ)
– สัญญาจ้างพนักงานสถาบันประเภทพิเศษและภาคผนวก
ภาคผนวกแนบท้ายสัญญาจ้างพนักงานสถาบันประเภทพิเศษ
– สัญญาจ้างพนักงานสถาบันเงินงบประมาณ (ครั้งที่ 1 และ 2)
– สัญญาจ้างพนักงานสถาบันที่จ้างด้วยเงินรายได้ (ครั้งที่ 1 และ 2)
– สัญญาจ้างลูกจ้างรายเดือนที่จ้างด้วยเงินรายได้
– บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างพนักงาน (ครั้งที่ 2) ตำแหน่งวิชาการ
– สัญญาจ้างพนักงานสถาบันประเภทพิเศษ 2560
– แบบขอพักบ้านพักของสถาบัน แบบระยะสั้น (6 เดือน)
– แบบฟอร์มขอขยายการพักอาศัย
– แบบขอสิทธิการพักอาศัยบ้านพักของสถาบัน
– แบบขอคืนสิทธิการพักอาศัยในบ้านพักแบบอาคารสูง
– แบบขอคืนสิทธิการพักอาศัยในบ้านพักแบบอาคารทั่วไป
– แบบขอรับเงินเพิ่มเบี้ยหวัด บำนาญ
– แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด
– แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย
– หนังสือแสดงเจตนาขอเปลี่ยนแปลงความประสงค์ แบบที่ 1
– หนังสือแสดงเจตนาขอเปลี่ยนแปลงความประสงค์ แบบที่ 2
– หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด แบบที่ 1
– หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด แบบที่ 2
– หนังสือรับรองและขอเบิกบำเหน็จดำรงชีพ อายุ 65 ปี
– หนังสือรับรองและขอเบิกบำเหน็จดำรงชีพ อายุ 70 ปี ไม่มีหนี้บำเหน็จค้ำประกัน
หนังสือรับรองและขอเบิกบำเหน็จดำรงชีพ อายุ 70 ปี มีหนี้บำเหน็จค้ำประกัน
– แบบฟอร์มบริจาคเงินเข้ากองทุน สจล. เพื่อนช่วยเพื่อน พี่ช่วยน้อง ครูช่วยศิษย์ ผ่านเงินเดือน
– แบบฟอร์มการหักลดหย่อนภาษี ประจำปี 2563
– แบบยินยอมให้หักเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนก่อสร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร และได้รับเหรียญพระพุทธสัตตนาคเภสัชคุรุมุนีและพระนาคปรกใบมะขาม
สัตตนาคเภสัชคุรุมุนีเป็นที่ระลึก