ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบันสายวิชาการตำแหน่งอาจารย์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2 / KMITL’s Announcement on Employment Opportunities for Instructors Academic Institute Employee (2nd Round, Fiscal-year 2022)

Read more

โครงการอบรมสายสนับสนุนวิชาการ แนวทางการปฏิบัติ การจัดซื้อ จัดจ้าง ภาครัฐ ตาม พ.ร.บ. และระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

วันศุกร์ที่ 25 กุมภา

Read more