ข่าวประกาศ

การประเมินบุคลากรสายวิชาการ (DPBP) 2566

บุคลากรสายวิชาการสามารถเข้าไปกรอกผลงานได้ที่ >>>>> www.dpbp.kmitl.ac.th

สามารถดูคู่มือระบบ DPBP ในส่วนของการกรอกผลงานได้ >>>>> คลิกที่นี่

– ข้อบังคับ สจล. ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งวิชาการ พ.ศ. 2564

– ประกาศสถาบันฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การคิดภาระงาน ค่าจ้างแบบพิเศษ และเงินเพิ่มเพิเศษ จากผลปฏิบัติงานของพนักงานสถาบันตำแหน่งวิชาการ 2564

– ประกาศสถาบันฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การคิดภาระงาน ค่าจ้างแบบพิเศษ และเงินเพิ่มเพิเศษ จากผลปฏิบัติงานของพนักงานสถาบันตำแหน่งวิชาการ (ฉบับที่ 2) 2564

– ประกาศสถาบันฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การคิดภาระงาน ค่าจ้างแบบพิเศษ และเงินเพิ่มเพิเศษ จากผลปฏิบัติงานของพนักงานสถาบันตำแหน่งวิชาการ (ฉบับที่ 3) 2565

– ประกาศสถาบันฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การคิดภาระงาน ค่าจ้างแบบพิเศษ และเงินเพิ่มเพิเศษ จากผลปฏิบัติงานของพนักงานสถาบันตำแหน่งวิชาการ (ฉบับที่ 4) 2565