Uncategorized

การประเมินบุคลากรสายวิชาการ (DPBP) รอบประเมิน 2567

บุคลากรสายวิชาการสามารถเข้าไปกรอกผลงานได้ที่ >>>>> www.dpbp.kmitl.ac.th (ระบบเปิด 1 มิ.ย. 2567)

สามารถดูคู่มือระบบ DPBP ในส่วนของการกรอกผลงานได้ >>>>> คลิกที่นี่ (รอการ update คู่มือตามประกาศสถาบันที่ออกใหม่)

ข้อบังคับ สจล. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2562

ข้อบังคับ สจล. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566

– ข้อบังคับ สจล. ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งวิชาการ พ.ศ. 2566 (NEW)

– Translation Regulations on Academic Workload Standard_2566 (NEW)

– ประกาศสถาบันฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การคิดภาระงาน ค่าจ้างแบบพิเศษ และเงินเพิ่มเพิเศษ จากผลปฏิบัติงานของผู้ดำรงตำแหน่งวิชาการ พ.ศ. 2566 (NEW)

Translation Notification of kmitl on Academic Workload 2566 (NEW)

คำถามจากการประชาพิจารณ์ข้อบังคับฯ และประกาศฯ ภาระงานของบุคลากรสายวิชาการ 2566

Slide พบประชาคม 2567 (NEW)

LEVEL ของผลงานแบบสรุป

คู่มือการตรวจสอบข้อมูลวารสารสำหรับ DPBP ปี 2567