การขอกำหนดตำแหน่ง

รายงานความคืบหน้าการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ (คลิกที่นี่)
– รายงานผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ (ประเภทข้าราชการและพนักงานสถาบัน) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
– รายชื่อผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ(ประเภทข้าราชการและพนักงานสถาบัน) ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2560
– รายชื่อผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ (ประเภทข้าราชการ และพนักงานสถาบัน) ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2560
– รายชื่อผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ (ประเภทข้าราชการ และพนักงานสถาบัน ประจำเดือนกรกฎาคม 2560)
– รายชื่อผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ (ประเภทข้าราชการ และพนักงานสถาบัน) ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
– รายชื่อผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ (ประเภทข้าราชการและพนักงานสถาบันประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560
– รายชื่อผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ (ประเภทข้าราชการและพนักงานสถาบันประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2560
– รายชื่อผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ (ประเภทข้าราชการและพนักงานสถาบันประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2560
– รายชื่อผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ (ประเภทข้าราชการและพนักงานสถาบันประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2559
– รายชื่อผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ (ประเภทข้าราชการและพนักงานสถาบันเปรจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559
– รายชื่อผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ (ประเภทข้าราชการและพนักงานสถาบันประจำเดีอนตุลาคม  พ.ศ.2559
– รายชื่อผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ (ประเภทข้าราชการและพนักงานสถาบัน) ประจำเดือนกันยายน 2559
– รายชื่อผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ (ประเภทข้าราชการและพนักงานสถาบัน) ประจำเดือนสิงหาคม 2559
– รายชื่อผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ (ประเภทคข้าราชการและพนักงานสถาบัน) ประจำเดือน กรกฎาคม 2559
– รายชื่อผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ (ประเภทข้าราชการและพนักงานสถาบัน) ประจำเดือนมิถุนายน 2559
ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ของพนักงานสถาบัน พ.ศ.2561
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2563
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2563 (ฉบับที่ 2)
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2563 (ฉบับที่ 3)
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2564 (ฉบับที่ 4)
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ  สำหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2562
ประกาศ ก.พ.อ.  เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ.2562
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2560
ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ.2560
ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์เกียรติคุณ พ.ศ.2560
– เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563 (ก.พ.อ. 03)
– เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563
– แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.อ 03) แนบประกาศ ปี 2560
– แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบท้ายประกาศ กพอ. ปี 2560)
– แบบตรวจสอบรายการเอกสารผลงานทางวิชาการที่ส่งเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (Check List)

– แบบประเมินค่างาน /ประเมินผลงานของผู้ที่ขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น ประเภท*** ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
– แบบประเมินค่างาน / ประเมินผลงานของผู้ที่ขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น ประเภท*** พนักงานสถาบัน
ข้อบังคับ สจล. ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานสถาบัน ตำแหน่งสนันสนุนวิชาการ ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2555
ประกาศสถาบันฯ หลักเกณฑ์การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานตำแหน่งสนับสนุนวิชาการให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2555
ประกาศสถาบันฯ หลักเกณฑ์การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตำแหน่งสนับสนุนวิชาการให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2555
ประกาศสถาบันฯ ชื่อตำแหน่งและมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของพนักงานสถาบัน พ.ศ.2557
ประกาศสถาบันฯ ชื่อตำแหน่งและมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของพนักงานสถาบัน พ.ศ.2555
ระเบียบ ประกาศ เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ประกาศสถาบันฯ เรื่อง รายชื่อวารสารทางวิชาการ สำหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลที่ ก.พ.อ.กำหนด แต่อยู่ในหลักเกณฑ์ตามประกาศ ก.พ.อ.
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ฉบับที่ 2 – ฉบับที่ 10
หนังสือที่ ศธ 0509(2)/ว418 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในวารสารอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์
หนังสือที่ ศธ 0524.01(2)/343 ลงวันที่ 21 เมษายน 2557 เรื่อง การส่งหลักฐานและผลงานทางวิชาการ  สำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ของพนักงานสถาบัน
หนังสือที่ ศธ 0524.01(2)/257 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2557 เรื่อง ขอส่งหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ของพนักงานสถาบันและข้าราชการ
หนังสือที่ ศธ 0509(2)/ ว108 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
หนังสือที่ ศธ 0509(2)/ ว1291 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2556 เรื่อง ประกาศ กพอ. เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
หนังสือที่ ศธ 0509(2)/ว644  ลงวันที่  31  พฤษภาคม  2556  เรื่องซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่ใช้ในการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
ประกาศสถาบันฯ เรื่อง องค์ประกอบคณะกรรมการประเมินผลการสอน และเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน
ข้อบังคับ สจล. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ของพนักงานสถาบัน พ.ศ. 2557
แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.อ.03)
แบบตรวจสอบรายการเอกสารที่ส่งเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (check list.doc)