รู้หรือยัง? กองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดย TMBAM M Choice มีนโยบายการลงทุนแบบ Free Hand ที่เปลี่ยนไป ?!?! ด้วยตัวเลือกการลงทุนจากเดิมมีเพียง 4 นโยบาย ปัจจุบันเพิ่มเป็น 26 นโยบายแล้ว

Read more

แบบฟอร์มการขอปฏิบัติงานจากที่บ้าน (Work form Home) วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2564 แบบฟอร์มการแจ้งรายละเอียดสถานที่และกิจกรรมจำนวน 14 วัน และแบบฟอร์มสรุปจำนวนผู้เข้าปฏิบัติงานภายในส่วนงานรายสัปดาห์

Read more