Author: ผู้ดูแลเว็บ

ข่าวประกาศ

📌 ขอเชิญชวนบุคลากร สจล.ทำแบบสำรวจระดับการยึดมั่นใน #ค่านิยมองค์กร และการประพฤติปฏิบัติตามค่านิยมองค์กรของบุคลากร (Culture Index Survey)

🗓️ ระหว่างวันที่ 12

Read More
อบรมสัมมนา

แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการเงินการคลัง หัวข้อการบรรยาย “การประชุมทำความเข้าใจการโอนรายรับ / ค่าใช้จ่าย / งบประมาณ ในกรณีผ่านสำนักงานคลัง”

วันพฤหัสบดีที่ 15 มิ

Read More
HR KMITL

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้าเป็นพนักงานสถาบันสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1

ใบสมัคร สอบแข่งขันแบ

Read More