กิจกรรมสวัสดิการและสิทธิประโยชน์

ทุนอุดหนุนเพื่อการศึกษา

พนักงานและข้าราชการของสถาบัน สามารถขอทุนอุดหนุนการศึกษา เพื่อพัฒนาบุคลากรตามความต้องการของสถาบัน โดยมีรายละเอียดตามนี้

**ระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้อง