ประกาศ กำหนดการสอบภาคความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) และหรือภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) เพื่อบรรจุเป็นพันกงานสถาบัน สายสนับสนุนวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศตำแหน่งสายสนันสนุน-2565