อบรมสัมมนา

อบรมสัมมนา

โครงการอบรมสายสนับสนุนวิชาการ หลักสูตรแนวทางการปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ ตาม พ.ร.บ. และระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

วันพุธที่ 23 มิถุนาย

Read More