ขอเรียนเชิญบุคลากรสายวิชาการเข้าร่วมอบรมหัวข้อ”หลักเกณฑ์และวิธีการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อก้าวสู่การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ”

วันอังคารที่ 28 กุมภ

Read more

ขอเชิญชวนบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมอบรมหัวข้อ”แนวทางการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ตาม พ.ร.บ. และระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ”

วันพุธที่ 22 กุมภาพั

Read more

สรุปจากเอกสารการอบรม และ รวมชุด คำถาม คำตอบเกี่ยวกับการปฎิบัติตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในสถานการณ์ต่างๆ จากการอบรม

สรุปจากเอกสารการอบรม

Read more

โครงการอบรมสายสนับสนุนวิชาการ แนวทางการปฏิบัติ การจัดซื้อ จัดจ้าง ภาครัฐ ตาม พ.ร.บ. และระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

วันศุกร์ที่ 25 กุมภา

Read more