อบรมสัมมนา

อบรมสัมมนา

แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการเงินการคลัง หัวข้อการบรรยาย “การประชุมทำความเข้าใจการโอนรายรับ / ค่าใช้จ่าย / งบประมาณ ในกรณีผ่านสำนักงานคลัง”

วันพฤหัสบดีที่ 15 มิ

Read More