อบรมสัมมนา

อบรมหัวข้อ “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง”

วิทยากรจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

  1. คุณสายธาร กิตติสยาม Senior Manager Institution Provident Fund
  2. คุณณัฏฐ์ วัชรเมธีวรนันท์ Investment Strategist

วัตถุประสงค์: เพื่อให้บุคลากรสถาบัน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สจล. รวมถึง Update ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีกำหนดการและหัวข้อในการบรรยาย ดังนี้
รับฟังการบรรยายให้ความรู้ ตามหัวข้อดังนี้

  • รายงานผลการดำเนินงาน ณ 31 พฤษภาคม 2566
  • สรุปภาวะเศรษฐกิจ และแนวโน้มการลงทุน
  • การปรับพอร์ตการลงทุน
  • การใช้งานระบบ FundLink M
  • สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมเพื่อสมาชิกกองทุน

สำหรับท่านที่สนใจสามารถเข้ารับชมคลิปวิดีโอย้อนหลังหลักสูตรนี้ได้ โดย คลิ๊ก Link ด้านล่าง

https://kmitlthailand-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/saran_si_kmitl_ac_th/ES8zXrJdEn5JoZUDNo2s5n0Bz0yxGwteGRmU6AiGH0A5Og?e=uFE3aY

หมายเหตุ
1) ผู้ที่จะชมคลิปย้อนหลังได้ต้องเป็นบุคลากรสถาบันที่ใช้อีเมล @kmitl.ac.th เท่านั้น
2) กรณีที่ท่าน คลิ๊ก Link สำหรับการเข้าร่วมอบรมแล้ว แต่ไม่สามารถเข้ารับชม หรือมีปัญหาอื่นใด สามารถแจ้งได้ โทร. 02-329-8000 ต่อ 3009, 3277 หรือ 3842
3) คลิปวิดีโอใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ห้ามผู้ที่รับชม ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ อนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้น หรือ การกระทำอื่นใดที่มิได้รับอนุญาตจากสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคลโดยเด็ดขาด