อบรมสัมมนา

อบรม Ethics for Lecturer จริยธรรมจรรยาบรรณในอาจารย์

หัวข้อการบรรยาย : กฎหมาย วินัย จริยธรรม และกรณีศึกษา
วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2566  เวลา 08.30 – 12.00 น. 
รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom
วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ จุมปา 
               – ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต (ภาคนอกเวลาราชการ) คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
               – รักษาการในตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
               – ผู้เชี่ยวชาญประจำตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

สำหรับท่านที่สนใจสามารถเข้ารับชมคลิปวิดีโอย้อนหลังหลักสูตรนี้ได้ โดย คลิ๊ก Link ด้านล่าง

https://kmitlthailand-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/saran_si_kmitl_ac_th/EdRosG4CAfxLuREBWWa5z5EBi7MQ_zVEQde4QmHfB1jCGg?e=bdN0H4

หมายเหตุ
1) ผู้ที่จะชมคลิปย้อนหลังได้ต้องเป็นบุคลากรสถาบันที่ใช้อีเมล @kmitl.ac.th เท่านั้น
2) กรณีที่ท่าน คลิ๊ก Link สำหรับการเข้าร่วมอบรมแล้ว แต่ไม่สามารถเข้ารับชม หรือมีปัญหาอื่นใด สามารถแจ้งได้ โทร. 02-329-8000 ต่อ 3009, 3277 หรือ 3842
3) คลิปวิดีโอใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ห้ามผู้ที่รับชม ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ อนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้น หรือ การกระทำอื่นใดที่มิได้รับอนุญาตจากสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคลโดยเด็ดขาด