อบรมสัมมนา

อบรมหลักสูตรการเสริมสร้างสุขภาวะทางอารมณ์

หัวข้อการบรรยาย :

  1. รู้จักและเข้าใจในพฤติกรรมเด็กเจนใหม่
  2. การสื่อสารบนความแตกต่างระหว่างวัยภายใต้แนวคิดจิตวิทยาเชิงบวก
  3. แนวทางในการดูแลและให้ความช่วยเหลือทางด้านสุขภาพจิตแก่นักศึกษา

วันที่ 30 มิถุนายน 2566
เวลา 08.30 – 12.00 น.
ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน ZOOM
วิทยากรโดย ดร.สุพัทธ แสนแจ่มใส
อาจารย์ประจำสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

สำหรับท่านที่สนใจสามารถเข้ารับชมคลิปวิดีโอย้อนหลังหลักสูตรนี้ได้ โดย คลิ๊ก Link ด้านล่าง

https://kmitlthailand-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/saran_si_kmitl_ac_th/Ee_lhARvTtlIkU74gxDd0dABXVxDMdAuzSlqbdYbhet3FA?e=gWkSsf

หมายเหตุ
1) ผู้ที่จะชมคลิปย้อนหลังได้ต้องเป็นบุคลากรสถาบันที่ใช้อีเมล @kmitl.ac.th เท่านั้น
2) กรณีที่ท่าน คลิ๊ก Link สำหรับการเข้าร่วมอบรมแล้ว แต่ไม่สามารถเข้ารับชม หรือมีปัญหาอื่นใด สามารถแจ้งได้ โทร. 02-329-8000 ต่อ 3009, 3277 หรือ 3842
3) คลิปวิดีโอใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ห้ามผู้ที่รับชม ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ อนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้น หรือ การกระทำอื่นใดที่มิได้รับอนุญาตจากสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคลโดยเด็ดขาด