อบรมสัมมนา

แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการเงินการคลัง หัวข้อการบรรยาย “การประชุมทำความเข้าใจการโอนรายรับ / ค่าใช้จ่าย / งบประมาณ ในกรณีผ่านสำนักงานคลัง”

วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมแคแสด สำนักงานอธิการบดี สจล. วิทยากรโดย คุณลำดวน ทินราช ผู้อำนวยการสำนักงานคลัง

โดยมีวัตถุประสงค์

  • เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี และผู้เกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ด้านงบประมาณในการโอนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ระหว่างหน่วยงานภายในสถาบัน รวมทั้งขั้นตอน และวิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับการโอนค่าใช้จ่ายแต่ละประเภท ให้ทราบว่าเป็นรายรับหรือรายจ่าย อย่างถูกต้อง และสามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  • เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ ในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี และผู้เกี่ยวข้อง

สำหรับท่านที่สนใจสามารถเข้ารับชมคลิปวิดีโอย้อนหลังหลักสูตรนี้ได้ โดย คลิ๊ก Link ด้านล่าง

ตอนที่ 1

https://kmitlthailand-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/saran_si_kmitl_ac_th/ESbfz30F1jdEjA7T-8Y4eI4BQonFsT-w1j5JMCAr0CUilw?e=AAXZgN

ตอนที่ 2

https://kmitlthailand-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/saran_si_kmitl_ac_th/EVafB3-IqNRKofnaxysQefwB6sCHS61iEAExSdmio5EFLQ?e=5DteBe

หมายเหตุ
1) ผู้ที่จะชมคลิปย้อนหลังได้ต้องเป็นบุคลากรสถาบันที่ใช้อีเมล @kmitl.ac.th เท่านั้น
2) กรณีที่ท่าน คลิ๊ก Link สำหรับการเข้าร่วมอบรมแล้ว แต่ไม่สามารถเข้ารับชม หรือมีปัญหาอื่นใด สามารถแจ้งได้ โทร. 02-329-8000 ต่อ 3009, 3277 หรือ 3842
3) คลิปวิดีโอใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ห้ามผู้ที่รับชม ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ อนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้น หรือ การกระทำอื่นใดที่มิได้รับอนุญาตจากสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคลโดยเด็ดขาด