กิจกรรมสวัสดิการและสิทธิประโยชน์

สวัสดิการค่าคลอดบุตร

พนักงานสถาบัน มีสิทธิเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่าคลอดบุตร ได้ไม่เกินคนละ 3 ครั้ง และเบิกจ่ายตามจริงไม่เกิน 50,000 บาทต่อครั้ง (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการฝากครรภ์)