อบรม การใช้งานระบบบริหารสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) สำหรับบุคลากรทั่วไป

วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 – 16.30 น.
วิทยากรโดย คุณเมธิน ค้าทันเจริญ ผู้ดูแลระบบ e-Office
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 308 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล.

สำหรับท่านที่สนใจสามารถเข้ารับชมคลิปวิดีโอย้อนหลังหลักสูตรนี้ได้ โดย คลิ๊ก Link ด้านล่าง

https://kmitlthailand-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/saran_si_kmitl_ac_th/EdqqUyWDhLBDpIBjrRZEB8UB6G9YB5_8jaQcpKp4yqu3Dg?e=ddEbev

หมายเหตุ
1) ผู้ที่จะชมคลิปย้อนหลังได้ต้องเป็นบุคลากรสถาบันที่ใช้อีเมล @kmitl.ac.th เท่านั้น
2) กรณีที่ท่าน คลิ๊ก Link สำหรับการเข้าร่วมอบรมแล้ว แต่ไม่สามารถเข้ารับชม หรือมีปัญหาอื่นใด สามารถแจ้งได้ โทร. 02-329-8000 ต่อ 3009, 3277 หรือ 3842
3) คลิปวิดีโอใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ห้ามผู้ที่รับชม ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ อนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้น หรือ การกระทำอื่นใดที่มิได้รับอนุญาตจากสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคลโดยเด็ดขาด