ขอเรียนเชิญบุคลากรอบรม หัวข้อ การเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของสายสนับสนุนวิชาการ การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น.
วิทยากรโดย ดร.จรงค์ศักดิ์ พุมนวน นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ หัวหน้าศูนย์วิจัยร่วมภาครัฐและเอกชน คณะเทคโนโลยีการเกษตร สจล.
ณ ห้องประชุมแคแสด สจล.

สำหรับท่านที่สนใจสามารถเข้ารับชมคลิปวิดีโอย้อนหลังหลักสูตรนี้ได้ โดย คลิ๊ก Link ด้านล่าง

https://kmitlthailand-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/saran_si_kmitl_ac_th/EdbtOXtik3lCm3k08KmG2IsB8ljKTyvdouxBwlUy3Rq4og?e=Jh5XCD