อบรมสัมมนา

โครงการอบรม การใช้งานระบบบริหารสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-OFFICE)

วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.30 น. สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ได้จัดกิจกรรมอบรม การใช้งานระบบบริหารสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-OFFICE) ของบุคลากร สจล. วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ โดยได้รับเกียรติจาก คุณเมธิน ค้าทันเจริญ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี มาบรรยายให้ความรู้กับบุคลากร สจล. วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

สำหรับท่านที่สนใจสามารถเข้ารับชมคลิปวิดีโอย้อนหลังหลักสูตรนี้ได้ โดย คลิ๊ก Link ด้านล่าง

https://kmitlthailand-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/saran_si_kmitl_ac_th/Eo5QlXahQK9CrUgWcGYiUlgB70f5olp2kHh_Lx9jpvJT2g?e=aJQ61P

หมายเหตุ
1) ผู้ที่จะชมคลิปย้อนหลังได้ต้องเป็นบุคลากรสถาบันที่ใช้อีเมล @kmitl.ac.th เท่านั้น
2) กรณีที่ท่าน คลิ๊ก Link สำหรับการเข้าร่วมอบรมแล้ว แต่ไม่สามารถเข้ารับชม หรือมีปัญหาอื่นใด สามารถแจ้งได้ที่ Email: lovelyhrdkmitl@gmail.com โดยจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ และช่วยเหลือท่านในการเข้าถึงคลิปวิดีโอ หรือ กรณีเร่งด่วน โทร. 02-329-8000 ต่อ 3842, 3009 หรือ 3277
3) คลิปวิดีโอใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ห้ามผู้ที่รับชม ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ อนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้น หรือ การกระทำอื่นใดที่มิได้รับอนุญาตจากสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคลโดยเด็ดขาด