อบรมสัมมนา

โครงการอบรม การสร้างความตระหนักใน พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

วันจัทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 / วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 / วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565 / วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ได้จัดกิจกรรมอบรม หลักสูตรการสร้างความตระหนักใน พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) สำหรับบุคลากร สจล. โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พงศ์พรรณ์ พลเยี่ยม (อ.อั๋น) ที่ปรึกษาด้านงานบุคคล กฎหมายแรงงาน โดยมีประสบการณ์การทำงานมากกว่า 30 ปี มาบรรยายให้ความรู้กับบุคลากร สจล.

สำหรับท่านที่สนใจสามารถเข้ารับชมคลิปวิดีโอย้อนหลังหลักสูตรนี้ได้ โดย คลิ๊ก Link ด้านล่าง

https://kmitlthailand-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/saran_si_kmitl_ac_th/EVanWu8-CjRJkON_ewKOtS0BX4wjF_cwG4n4YOBGFPCNng?e=A8gvO0

หมายเหตุ
1) ผู้ที่จะชมคลิปย้อนหลังได้ต้องเป็นบุคลากรสถาบันที่ใช้อีเมล @kmitl.ac.th เท่านั้น
2) กรณีที่ท่าน คลิ๊ก Link สำหรับการเข้าร่วมอบรมแล้ว แต่ไม่สามารถเข้ารับชม หรือมีปัญหาอื่นใด สามารถแจ้งได้ที่ Email: lovelyhrdkmitl@gmail.com โดยจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ และช่วยเหลือท่านในการเข้าถึงคลิปวิดีโอ หรือ กรณีเร่งด่วน โทร. 02-329-8000 ต่อ 3842, 3009 หรือ 3277
3) คลิปวิดีโอใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ห้ามผู้ที่รับชม ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ อนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้น หรือ การกระทำอื่นใดที่มิได้รับอนุญาตจากสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคลโดยเด็ดขาด