ข่าวประกาศ

HR พบประชาคม ประจำปี 2565 สำหรับบุคลากรสายวิชาการ

หัวข้อชี้แจง

  1. ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งวิชาการ พ.ศ. 2564 และข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2562 (ข้อ 18 เงื่อนไขการเป็นพนักงานสถาบันตำแหน่งวิชาการ)
  2. การขอตำแหน่งทางวิชาการ ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้กำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564
  3. การประเมินผลของบุคลากรสายวิชาการ (DPBP: Disruptive Performance-Based Payment)

หมายเหตุ

หากบุคลากรท่านใดไม่สะดวกเข้าร่วมในวัน-เวลา ตามที่จัดสำหรับหน่วยงานของท่าน ท่านสามารถเข้าร่วมกับส่วนงานอื่น ตามวันและเวลาที่ท่านสะดวกได้