แจ้งการเปลี่ยนบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่ม (บุคลากร/สวัสดิการบิดามารดา/ภาคสมัครใจ)

แจ้งการเปลี่ยนบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่ม จากเดิม บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เปลี่ยนเป็น บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยคุ้มครองอุบัติเหตุต่อเนื่อง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

**หากประสบอุบัติเหตุ สามารถยื่นบัตรประกันอุบัติเหตุ บมจ. อาคเนย์ หรือ บัตรประชาชน เพื่อประกอบการเอาประกันภัยหรือใช้สิทธิรักษาพยาบาล

หมายเหตุ : หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ คุณณิชมนกานต์ สุภาพเพชร (อั๋น) สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล โทรศัพท์ 02-329-8000 ต่อ 3273 หรือ 096-168-5687