ประกันอุบัติเหตุ สจล. กับ บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

📌ตามที่ปรากฏในสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจประกันภัยของบริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้เข้ารับประกันภัยอุบัติเหตุบุคลากร สจล. และครอบครัวบุคลากร ปีงบประมาณ 2565
📌ขณะนี้ทางบริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) กำลังเจรจาหารือเพื่อกำหนดแนวทางในการทำงานร่วมกับโรงพยาบาลบางแห่งที่เป็นคู่สัญญา ให้สถานการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติ ทั้งมาตรการต่าง ๆ และเร่งออกจดหมายเพื่อชี้แจง และขอแจ้งให้บุคลากรทราบว่า “ปัจจุบันบริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ยังดำเนินธุรกิจและให้บริการ รวมถึงคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุของบุคลากร สจล. และครอบครัวบุคลากรตามปกติ” ซึ่งทางบริษัทจะรีบดำเนินการตามที่กล่าวมาโดยเร็ว
✅ทั้งนี้หากบุคลากร สจล. หรือครอบครัวบุคลากร ประสบอุบัติเหตุในช่วงนี้ และใช้บริการในสถานพยาบาลต่าง ๆ กรุณาสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลล่วงหน้าก่อน และให้นำหลักฐานการชำระเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุ
*** ส่งมาเบิกได้ที่📌
คุณณิชมนกานต์ สุภาพเพชร (อั๋น)
ส่วนงานสวัสดิการ
สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานอธิการบดี (ชั้น5)
โทรศัพท์ 02-329-3273 หรือ 09 6168 5687