ข่าวประกาศ

ขอเชิญบุคลากร สจล. ร่วมรับฟังนโยบายการลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของสถาบันฯ จาก TMBAM Eastspring (ลงทะเบียนตอบรับการเข้าร่วมภายใน 14 ธันวาคม 2564)

ขอเชิญบุคลากร สจล. ร่วมรับฟังนโยบายการลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของสถาบันฯ จากบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จำกัด (TMBAM Eastspring) กิจกรรมมีทั้งหมด 4 รอบรอบที่ 1 21 ธันวาคม 2564รอบที่ 2 20 มกราคม 2565รอบที่ 3 15 กุมภาพันธ์ 2565รอบที่ 4 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 – 11.30 น. (ทุกรอบ)

คลิ๊ก https://forms.gle/BGcV8QkAac3b1AQY9 โดยสามารถลงทะเบียนตอบรับการเข้าร่วมภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2564