โครงการอบรมสายวิชาการ หลักสูตร การอบรมขอตำแหน่งทางวิชาการ

วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น. สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ได้จัดกิจกรรมอบรม หลักสูตร การอบรมขอตำแหน่งทางวิชาการ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ / อาจารย์ดีเด่นของสภาคณาจารย์แห่งประเทศไทย (2554) มาบรรยายให้ความรู้กับบุคลากรสายวิชาการ

สำหรับท่านที่สนใจสามารถเข้ารับชมคลิปวิดีโอย้อนหลังหลักสูตรนี้ได้ โดย คลื๊ก Link ด้านล่าง

https://kmitlthailand-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/saran_si_kmitl_ac_th/EjUGVE-K3cFMqoHqT1zNkVgBpML7nMxHh9U5LTnLYlOO4A?e=dqdQcr

หมายเหตุ
1) ผู้ที่จะชมคลิปย้อนหลังได้ต้องเป็นบุคลากรสถาบันที่ใช้อีเมล @kmitl.ac.th เท่านั้น
2) กรณีที่ท่าน คลิ๊ก Link สำหรับการเข้าร่วมอบรมแล้ว แต่ไม่สามารถเข้ารับชม หรือมีปัญหาอื่นใด สามารถแจ้งได้ที่ Email: lovelyhrdkmitl@gmail.com โดยจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ และช่วยเหลือท่านในการเข้าถึงคลิปวิดีโอ หรือ กรณีเร่งด่วน โทร. 02-329-8000 ต่อ 3842, 3009 หรือ 3277
3) คลิปวิดีโอใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ห้ามผู้ที่รับชม ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ อนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้น หรือ การกระทำอื่นใดที่มิได้รับอนุญาตจากสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคลโดยเด็ดขาด