อบรมสัมมนา

โครงการอบรมสายบริหาร หลักสูตรการบริหารจัดการสถาบันเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ได้จัดกิจกรรมอบรม หลักสูตรการบริหารจัดการสถาบันเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย รองอธิการบดีด้านการวางและกำหนดยุทธศาสตร์ นวัตกรรม และพันธกิจสากล และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรเนตร อารีโสภณพิเชฐ ผู้ช่วยอธิการบดี งานด้านยุทธศาสตร์ การประกันคุณภาพองค์กร และการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาบรรยายให้ความรู้กับบุคลากรสายบริหาร

สำหรับท่านที่สนใจสามารถเข้ารับชมคลิปวิดีโอย้อนหลังหลักสูตรนี้ได้ โดย คลิ๊ก Link ด้านล่าง

https://kmitlthailand-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/saran_si_kmitl_ac_th/EhURZq8FV-JOp8Y9C64M5tYB6ZU1ldr81wvvFhm-RD9rjg?e=Liuzce

หมายเหตุ
1) ผู้ที่จะชมคลิปย้อนหลังได้ต้องเป็นบุคลากรสถาบันที่ใช้อีเมล @kmitl.ac.th เท่านั้น
2) กรณีที่ท่าน คลิ๊ก Link สำหรับการเข้าร่วมอบรมแล้ว แต่ไม่สามารถเข้ารับชม หรือมีปัญหาอื่นใด สามารถแจ้งได้ที่ Email: lovelyhrdkmitl@gmail.com โดยจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ และช่วยเหลือท่านในการเข้าถึงคลิปวิดีโอ หรือ กรณีเร่งด่วน โทร. 02-329-8000 ต่อ 3842, 3009 หรือ 3277
3) คลิปวิดีโอใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ห้ามผู้ที่รับชม ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ อนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้น หรือ การกระทำอื่นใดที่มิได้รับอนุญาตจากสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคลโดยเด็ดขาด