หลักเกณฑ์วิธีการคิดภาระงานของคณาจารย์

FAQ ประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยงานบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2562 26 มิถุนายน – 23 กรกฎาคม 2563
ข้อบังคับ สจล. ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
ข้อบังคับ สจล. ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2558
ประกาศคณะ หลักเกณฑ์วิธีคิดภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์ คณะการบริหารและจัดการ ประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศคณะ หลักเกณฑ์วิธีคิดภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561
ประกาศคณะ หลักเกณฑ์วิธีคิดภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศคณะ หลักเกณฑ์วิธีคิดภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศคณะ หลักเกณฑ์วิธีคิดภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศคณะ หลักเกณฑ์วิธีคิดภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศคณะ หลักเกณฑ์วิธีคิดภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศคณะ หลักเกณฑ์วิธีคิดภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์ วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง ประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศสถาบันฯ หลักเกณฑ์วิธีคิดภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศคณะ หลักเกณฑ์วิธีคิดภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์ วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศคณะ หลักเกณฑ์วิธีคิดภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์ วิทยาลัยวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศคณะ หลักเกณฑ์วิธีคิดภาระงานทางวิชาการฯ คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562
ประกาศคณะ หลักเกณฑ์วิธีคิดภาระงานทางวิชาการฯ วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562

ข้อบังคับ สจล. ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
ข้อบังคับ สจล. ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2558
ประกาศคณะ หลักเกณฑ์วิธีคิดภาระงานปีงบประมาณ 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์
ประกาศคณะ หลักเกณฑ์วิธีคิดภาระงานปีงบประมาณ 2560 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ประกาศคณะ หลักเกณฑ์วิธีคิดภาระงานปีงบประมาณ 2560 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกาศคณะ หลักเกณฑ์วิธีคิดภาระงานปีงบประมาณ 2560 คณะวิทยาศาสตร์
ประกาศคณะ หลักเกณฑ์วิธีคิดภาระงานปีงบประมาณ 2560 คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ประกาศสถาบันฯ หลักเกณฑ์วิธีคิดภาระงานปีงบประมาณ 2560 วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ประกาศคณะ หลักเกณฑ์วิธีคิดภาระงานปีงบประมาณ 2560 วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง
ประกาศคณะ หลักเกณฑ์วิธีคิดภาระงานปีงบประมาณ 2560 วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
ประกาศคณะ หลักเกณฑ์วิธีคิดภาระงานปีงบประมาณ 2560 คณะศิลปศาสตร์
ประกาศคณะ หลักเกณฑ์วิธีภาระงานปีงบประมาณ2560 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ประกาศคณะ หลักเกณฑ์วิธีคิดภาระงานปีงบประมาณ 2560 คณะการบริหารและจัดการ

ข้อบังคับ สจล. ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2558
ประกาศคณะ หลักเกณฑ์วิธีการคิดภาระงานทางวิชาการคณาจารย์ พ.ศ. 2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์
ประกาศคณะ หลักเกณฑ์วิธีการคิดภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์ พ.ศ.2558 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ประกาศคณะ หลักเกณฑ์วิธีการคิดภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์ พ.ศ.2558 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกาศคณะ หลักเกณฑ์การคิดภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์ พ.ศ.2558 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ประกาศคณะ หลักเกณฑ์การคิดภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์ พ.ศ. 2558 คณะสถาปัตย์กรรมศาสตร์
ประกาศคณะ หลักเกณฑ์วิธีการคิดภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์ พ.ศ.2558 คณะวิทยาศาสตร์
ประกาศคณะ หลักเกณฑ์วิธีการคิดภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์ พ.ศ.2558 คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ประกาศสถาบันฯ หลักเกณฑ์วิธีการคิดภาระงานทางวิชาการคณาจารย์ พ.ศ. 2558 วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ประกาศคณะ หลักเกณฑ์วิธีการคิดภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์ พ.ศ.2558 วิทยาลัยนานาชาติ
ประกาศคณะ หลักเกณฑ์วิธีการคิดภาระงานทางวิชาการคณาจารย์ พ.ศ. 2558 วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ
ประกาศคณะ หลักเกณฑ์วิธีการคิดภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์ 2558 วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง
ประกาศคณะ หลักเกณฑ์การคิดภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์ พ.ศ.2558 คณะการบริหารและจัดการ