มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศึกษาดูงานสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล

       สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี ยินดีต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน: การสร้างเสริมและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ และการพัฒนาระบบการจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ธานินทร์ คงศิลา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563
 
       ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.จำรูญ เล้าสินวัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร สถบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้บรรยายแนวทางการบริหารและการจัดการทรัพยากรบุคคล พร้อมทั้งเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน
 
       สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี ขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ให้ความสนใจการพัฒนาบุคลกรของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และหวังว่าการศึกษาดูงานครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านสืบไป