กิจกรรม

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการปฏิบัติงาน โครงการจ้างงานประชาชน

       งานปัจฉิมนิเทศ และพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการปฏิบัติงาน โครงการจ้างงานประชาชนฯ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เมื่อวันจันทร์ ที่ 28 กันยายน 2563 | เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมแคแสด สำนักงานอธิการบดี
 
       นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สจล. ประธานในพิธี รองศาสตราจารย์ ดร.จำรูญ เล้าสินวัฒนา หัวหน้าโครงการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำภาพรรณ ตันตินาครกูล ผู้อำนวยการโครงการ กล่าวต้อนรับและขอบคุณประชาชนที่ผ่านการปฏิบัติงานในโครงการดังกล่าว และขอให้ทุกคนที่เข้าร่วมโครงการเห็นคุณค่าของตัวเอง และงานที่ทำ เพื่อต่อยอดอาชีพในอนาคต
 
       ทั้งนี้สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้เข้าร่วมเป็นหน่วยงานจ้างงาน ภายใต้โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระยะที่ 1 และ 2 ตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม -กันยายน 2563
 
       โดยทางโครงการจ้างงานประชาชนฯ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รวมทั้ง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ มีอาจารย์ผู้มีจิตอาสาจากคณะต่าง ๆ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการย่อยจำนวน 32 โครงการ มีประชาชนเข้าร่วมโครงการ 741 อัตรา โดยการดำเนินงานจะเสร็จสิ้นแล้วเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563
 
       สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี ขอขอบคุณทุกส่วนงาน เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ตลอดจนผู้เข้าร่วมโครงการที่มีส่วนร่วมในโครงการนี้ให้ประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดี