อบรมสัมมนา

อบรม “เทคนิคการเขียนโครงการและการบริหารโครงการ รุ่นที่ 2”

      ภาพบรรยากาศ เมื่อวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ทางสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคลได้จัดโครงการอบรมในหัวข้อ “เทคนิคการเขียนโครงการและการบริหารโครงการ รุ่นที่ 2” ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.รณชัย ติยะรัตนาชัย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคคลและอบรม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ คำฝอย เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อดังกล่าว ภาคเช้าเป็นการบรรยาย แนวทางการดำเนินงานด้านโครงการและแผนยุทธศาสตร์ของสถาบัน หลักเกณฑ์การเขียนโครงการ และเทคนิคการบริหารโครงการอย่างมืออาชีพ ภาคบ่าย มีการเข้ากลุ่มฝึกปฏิบัติการเขียนโครงการ พร้อมทั้งรับฟังคำแนะนำเพื่อนำไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานต่อไป