กิจกรรม

Work Flow ครั้งที่ 2 (สำนักงานบริหารทรัพยากรกายภาพ)

      ในวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 ทาง สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี ได้จัดการประชุมหารือขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow) ครั้งที่ 2 กับสำนักงานบริหารทรัพยากรกายภาพ เพื่อร่วมกันดำเนินการวิเคราะห์ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน เพื่อจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานของสถาบัน (Standard Time) เพื่อสรุปให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน เวลา 09.00-12.00 น.