กิจกรรม

Work Flow ครั้งที่ 2 (งานประกันคุณภาพ และ งาน ITA)

      ในวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00-16.30 น. ทาง สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี ได้จัดการประชุมหารือขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow) ครั้งที่ 2 กับงานประกันคุณภาพ และ งาน ITA เพื่อร่วมกันดำเนินการวิเคราะห์ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน เพื่อจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานของสถาบัน (Standard Time) เพื่อสรุปให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน