กิจกรรม

Work Flow ครั้งที่ 2 (สำนักบริการคอมพิวเตอร์ งานระบบสารสนเทศ)

      ในวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 ทาง สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี ได้จัดการประชุมหารือขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow) ครั้งที่ 2 กับสำนักบริการคอมพิวเตอร์ งานระบบสารสนเทศ เพื่อร่วมกันดำเนินการวิเคราะห์ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน เพื่อจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานของสถาบัน (Standard Time) เพื่อสรุปให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน เวลา 13.00-16.30 น.