กิจกรรม

Work Flow ครั้งที่ 2 (สนง. บริหารวิชาการ / สน. วิชาศึกษาทั่วไป / สน. ทะเบียนประมวลผล)

      เมื่อวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี ได้จัดการประชุมหารือขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow) ครั้งที่ 2 กับสำนักงานบริหารวิชาการ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป และสำนักทะเบียนและประมวลผล เพื่อร่วมกันดำเนินการวิเคราะห์ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน เพื่อจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานของสถาบัน (Standard Time) เพื่อสรุปให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน เวลา 13.00-16.30 น.