“HR วิจัย วิชาการ พบประชาคม” คณะวิทยาศาสตร์

      วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ทางสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี นำโดย รศ.ดร.คมสัน มาลีสี รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหารทรัพยากรและบริการ พร้อมด้วย รศ.ดร.จำรูญ เล้าสินวัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร รศ.ดร. สมยศ เกียรติวนิชวิไล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ผศ.ดร.อรัญญา วลัยรัชต์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและต่างประเทศ ผศ.ดร.ชัยวัฒน์ หนูทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ดร.นัทธพงศ์ จึงธีรพานิช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.สุธา สุทธิเรืองวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย ผศ.ดร.กุลนันทน์ เกียรติกิตติพงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนงาน ดร.จรสวรรณ โกยวานิช รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้ และทีมงานจาก HR Office KMITL
       เข้าประชุมร่วมกับ คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ในกิจกรรม “HR-วิจัย-วิชาการ พบประชาคม” เวลา 09.00-12.00 น. ณ หอประชุมจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อชี้แจงนโยบาย ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย งานบริหารวิชาการ และพัฒนาบุคคล อาทิ การเตรียมความพร้อมของสายวิชาการเพื่อรองรับทิศทางและแนวปฏิบัติในการเรียนการสอนคอร์สออนไลน์ การปรับเปลี่ยนเกณฑ์การขอกำหนดตำแหน่งวิชาการ แนวโน้มงบประมาณด้านบุคลากรของสถาบัน พร้อมตอบข้อซักถามทุกข้อสงสัย