โครงสร้างองค์กร

รองศาสตราจารย์ ดร.จำรูญ เล้าสินวัฒนา ตำแหน่ง : รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร E-Mail : chamroon.la@kmitl.ac.th
รองศาสตราจารย์ รณชัย ติยะรัตนา ตำแหน่ง : ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรและอบรม E-Mail : ronnachai.ti@kmitl.ac.th