สัมมนาสำนักงานอธิการบดี ณ จังหวัดกาญจนบุรี

เมื่อวันที่ 21 ถึง 23 มิถุนายน 2561 ทางสำนักงานอธิการบดี ได้จัดโครงการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาบุคลากรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ณ จังหวัดกาญจนบุรี

สามารถเข้าดูภาพที่เหลือได้ที่ สัมมนารอบที่ 1 สัมมนารอบที่ 2