สัมนาสำนักงานอธิการบดี ณ จังหวัดกาญจนบุรี

เมื่อวันที่ 21 ถึง 23 มิถุนายน 2561 ทางสำนักงานอธิการบดี ได้จัดโครงการอบรม สัมนา ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาบุคลากรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ณ จังหวัดกาญจนบุรี

สามารถเข้าดูภาพที่เหลือได้ที่ สัมนารอบที่ 1 สัมนารอบที่ 2