อบรมสัมมนา

โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ในวันพุธที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2566
ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เวลา 08.30 – 12.00 น.
บุคลากรสายวิชาการ เวลา 08.30 – 16.30 น.

หัวข้อบรรยายและวิทยากร

 1. รับทราบข้อมูลจากสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล
  โดย รศ. ดร.วิศรุต ศรีรัตนะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร การเงิน และนิติการ
  และ นางธิดารัตน์ ศุภเดชานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล
 2. วิชาการ และการประกันคุณภาพการศึกษา
  โดย รศ. ดร.ราชศักดิ์ ศักดานุภาพ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
 3. การขอทุนวิจัย
  โดย ผศ. ดร.รัชนี กุลยานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
 4. การขอตำแหน่งทางวิชาการ
  โดย นางสาววรงค์พร บุญยมัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล

ส่วนที่ 1 รับทราบข้อมูลจากสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล

https://kmitlthailand-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/saran_si_kmitl_ac_th/EUCkC1OzUGxBuf0xTX93ocsBpOKupyKGvSkGd7SM4APx_A?e=QBzlO5

ส่วนที่ 2 ข้อมูลสำหรับบุคลากรสายวิชาการ

 1. งานวิชาการ และการประกันคุณภาพการศึกษา
 2. การขอทุนวิจัย
 3. การขอตำแหน่งทางวิชาการ

https://kmitlthailand-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/saran_si_kmitl_ac_th/ETxOuh8Odc5FnIiPZxosYXIBKuYTrJI0pYxEPb6_QG4TDQ?e=XxYRMC

สำหรับท่านที่สนใจสามารถเข้ารับชมคลิปวิดีโอย้อนหลังหลักสูตรนี้ได้ โดย คลิ๊ก Link ด้านล่าง

หมายเหตุ
1) ผู้ที่จะชมคลิปย้อนหลังได้ต้องเป็นบุคลากรสถาบันที่ใช้อีเมล @kmitl.ac.th เท่านั้น
2) กรณีที่ท่าน คลิ๊ก Link สำหรับการเข้าร่วมอบรมแล้ว แต่ไม่สามารถเข้ารับชม หรือมีปัญหาอื่นใด สามารถแจ้งได้ โทร. 02-329-8000 ต่อ 3009, 3277 หรือ 3842
3) คลิปวิดีโอใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ห้ามผู้ที่รับชม ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ อนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้น หรือ การกระทำอื่นใดที่มิได้รับอนุญาตจากสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคลโดยเด็ดขาด