อบรมสัมมนา

โครงการอบรมสายวิชาการ หลักสูตร Online Learning Management System (English program)

วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 – 16.00 น. สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ได้จัดกิจกรรมอบรม (บรรยายภาษาอังกฤษ) หลักสูตร Online Learning Management System โดยได้เชิญวิทยากร ดร.นัทธพงศ์ จึงธีรพานิช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มาบรรยายให้ความรู้กับบุคลากรสายวิชาการ สำหรับท่านที่สนใจสามารถเข้ารับชมคลิปวิดีโอย้อนหลังหลักสูตรนี้ได้

Tuesday, August 31, 2021, 13:30 – 16:00, HR KMITL organized a training activity (International Training) in “Online Learning Management System” by the lecturer Dr. Natthapong Jungteerapanich, Vice President for Academic Affairs from King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang to gives knowledge for academic personnel.

สำหรับท่านที่สนใจสามารถเข้ารับชมคลิปวิดีโอย้อนหลังหลักสูตรนี้ได้ โดย คลิ๊ก Link ด้านล่าง

For those who are interested, you can watch the recorded ZOOM behind this course here. Click Link below

https://kmitlthailand-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/saran_si_kmitl_ac_th/EpwBNBn12O9FjzIdgIjdbGUBwqQY9g9sjJfxl1bS_WUncA?e=WWxybK

หมายเหตุ (NOTE)
1) ผู้ที่จะชมคลิปย้อนหลังได้ต้องเป็นบุคลากรสถาบันที่ใช้อีเมล @kmitl.ac.th เท่านั้น
2) กรณีที่ท่าน คลิ๊ก Link สำหรับการเข้าร่วมอบรมแล้ว แต่ไม่สามารถเข้ารับชม หรือมีปัญหาอื่นใด สามารถแจ้งได้ที่ Email: lovelyhrdkmitl@gmail.com โดยจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ และช่วยเหลือท่านในการเข้าถึงคลิปวิดีโอ หรือ กรณีเร่งด่วน โทร. 02-329-8000 ต่อ 3842, 3009 หรือ 3277
3) คลิปวิดีโอใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ห้ามผู้ที่รับชม ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ อนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้น หรือ การกระทำอื่นใดที่มิได้รับอนุญาตจากสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคลโดยเด็ดขาด

1) Those who will be able to watch the recorded ZOOM shall be institutional personnel using E-mail: @kmitl.ac.th only.
2) If you clicked on the link for watching the training but are not accessible or have any problems. You can inform us at Email: lovelyhrdkmitl@gmail.com, there will be an officer to contact you back and help you to access the video or urgent cases please call 02-329-8000 ext. 3842, 3009 or 3277
3) The recorded ZOOM is only used for educational purposes, therefore, strictly forbidden to reproduce, modify, distribute and allow others to exercise the above rights or any actions that are not authorized by HR KMITL.