อบรมสัมมนา

โครงการอบรมสายสนับสนุนวิชาการ หลักสูตรแนวทางการปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ ตาม พ.ร.บ. และระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 และ วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 – 16.00 น. สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ได้จัดกิจกรรมอบรม หลักสูตรแนวทางการปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ ตาม พ.ร.บ. และระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดยได้เชิญวิทยากร นายประเสริฐ คชวงศ์ นิติกรชำนาญการ กรมบัญชีกลาง กองการพัสดุภาครัฐ นายจักรกฤษณ์ สังข์ทองโรจน์ นักวิชาการคลังชำนาญการ กรมบัญชีกลาง กองระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและราคากลาง และ นางสาวทัศนีย์วรรณ ประเสริฐศรี นักวิชาการคลังชำนาญการ กรมบัญชีกลาง กองระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและราคากลาง กลุ่มงานพัฒนา มาบรรยายให้ความรู้กับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

สำหรับท่านที่สนใจสามารถเข้ารับชมคลิปวิดีโอย้อนหลังหลักสูตรนี้ได้ โดย คลิ๊ก Link ด้านล่าง
วันที่ 1
PART 1 https://kmitlthailand-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/saran_si_kmitl_ac_th/EX3i990GctlMupCdDpHL8C0BD5hhvikoxxF21HWeSxwHxQ?e=IIcScz
PART 2 https://kmitlthailand-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/saran_si_kmitl_ac_th/EYtW7aOGI75OpbXeWjhNFcgBEDYmcOmJSDcgUECW1nDkUA?e=pFaStT
วันที่ 2
PART 1 https://kmitlthailand-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/saran_si_kmitl_ac_th/Efp9f2tu1FxHl5oO2Qeq8RcBaM17JnnDp6kSECfh1Xl5wA?e=3K5tNX
PART 2 https://kmitlthailand-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/saran_si_kmitl_ac_th/EWRl5zwtQqNFuJSsSCTISRgByg8WEz5L-hIdYDCcd3nrcA?e=XzweoD

หมายเหตุ
1) ผู้ที่จะชมคลิปย้อนหลังได้ต้องเป็นบุคลากรสถาบันที่ใช้อีเมล @kmitl.ac.th เท่านั้น
2) กรณีที่ท่าน คลิ๊ก Link สำหรับการเข้าร่วมอบรมแล้ว แต่ไม่สามารถเข้ารับชม หรือมีปัญหาอื่นใด สามารถแจ้งได้ที่ Email: lovelyhrdkmitl@gmail.com โดยจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ และช่วยเหลือท่านในการเข้าถึงคลิปวิดีโอ หรือ กรณีเร่งด่วน โทร. 02-329-8000 ต่อ 3842, 3009 หรือ 3277
3) คลิปวิดีโอใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ห้ามผู้ที่รับชม ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ อนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้น หรือ การกระทำอื่นใดที่มิได้รับอนุญาตจากสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคลโดยเด็ดขาด