อบรมสัมมนา

โครงการอบรมสายสนับสนุนวิชาการ หลักสูตรแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการเงินการคลัง

วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 – 16.00 น. สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ได้จัดกิจกรรมอบรม หลักสูตรแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการเงินการคลัง โดยได้เชิญวิทยากร นางพรทิพย์ พวงคุ้ม นักวิชาการคลังปฏิบัติการ และ นางสาวผุสดีพร อยู่ยงสินธุ์ นักวิชาการคลังชำนาญการ กรมบัญชีกลาง กองค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล กลุ่มงานบริหารค่าใช้จ่าย มาบรรยายให้ความรู้กับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

สำหรับท่านที่สนใจสามารถเข้ารับชมคลิปวิดีโอย้อนหลังหลักสูตรนี้ได้ โดย คลิ๊ก Link ด้านล่าง
PART 1 https://kmitlthailand-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/saran_si_kmitl_ac_th/ERCdCpNtOHlAkpSsuo6I3RwB8YnVxK0XkR1jD5muuDc9tQ?e=TNSczA
PART 2 https://kmitlthailand-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/saran_si_kmitl_ac_th/EfPQY2-khu5IsqhnrYPcOZ8BMSTKAoHbEzbXTnymH5DSwQ?e=K9Bz9A

หมายเหตุ
1) ผู้ที่จะชมคลิปย้อนหลังได้ต้องเป็นบุคลากรสถาบันที่ใช้อีเมล @kmitl.ac.th เท่านั้น
2) กรณีที่ท่าน คลิ๊ก Link สำหรับการเข้าร่วมอบรมแล้ว แต่ไม่สามารถเข้ารับชม หรือมีปัญหาอื่นใด สามารถแจ้งได้ที่ Email: lovelyhrdkmitl@gmail.com โดยจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ และช่วยเหลือท่านในการเข้าถึงคลิปวิดีโอ หรือ กรณีเร่งด่วน โทร. 02-329-8000 ต่อ 3842, 3009 หรือ 3277
3) คลิปวิดีโอใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ห้ามผู้ที่รับชม ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ อนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้น หรือ การกระทำอื่นใดที่มิได้รับอนุญาตจากสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคลโดยเด็ดขาด