Work Flow ครั้งที่ 2 (สำนักงานกิจการต่างประเทศ)

      ในวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 ทาง สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี ได้จัดการประชุมหารือขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow) ครั้งที่ 2 กับสำนักงานกิจการต่างประเทศ เพื่อร่วมกันดำเนินการวิเคราะห์ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน เพื่อจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานของสถาบัน (Standard Time) เพื่อสรุปให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้อง 704 ชั้น 7 สำนักงานอธิการบด เวลา 13.00-16.30 น.