ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สจล.

กำกับดูแลการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และทันสมัย