สวัสดิการสถาบันฯ

การจัดทำสวัสดิการประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่มประจำปี 2565
ใบสมัครประกันสุขภาพกลุ่ม ประจำปี 2565
ใบชำระค่าเบี้ยประกัน ประจำปี 2565
การจัดทำสวัสดิการประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ประจำปี 2565
ใบสมัคร ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ประจำปี 2565
ตัวอย่างการกรอก ใบสมัครประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ประจำปี 2565
ข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
แบบฟอร์ม ใบสมัครสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice (สำหรับพนักงานใหม่และผู้ที่จะสมัครกลับเข้ากองทุน)
แบบฟอร์ม ใบสมัครสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice (สำหรับพนักงานที่เป็นสมาชิกปัจจุบัน)
คำแนะนำสำหรับการลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ FundLink M Choice Online กองทุนสำรองเลี้ยงชีพของสถาบัน
แบบฟอร์มขอลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ประกาศกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
– แบบฟอร์มเอกสารการขอรับเงินสวัสดิการช่วยเหลือค่าทำศพ (บุคลากรถึงแก่กรรม)
– แบบฟอร์มเอกสารการขอรับเงินสวัสดิการช่วยเหลือค่าทำศพ (ครอบครัวบุคลากรถึงแก่กรรม)
สวัสดิการสินเชื่อ ธนาคารกรุงไทย
สวัสดิการสินเชื่อ ธนาคารออมสิน
สวัสดิการสินเชื่อ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ใบคำขอเอาประกันภัย กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม (ไทยประกันภัย) ประจำปี 2564
แบบแจ้งเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอุบัติเหตุ และสุขภาพ (ไทยประกันภัย) ประจำปี 2564
ใบคำขอเอาประกันภัยกลุ่ม (เมืองไทยประกันชีวิต) ประจำปี 2564
การจัดทำสวัสดิการประกันชีวิต และสุขภาพกลุ่ม ประจำปี 2564
การทำประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่มประจำปีงบประมาณ 2562
ประกาศประกันภัยต่างประเทศ
แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองเงินเดือน หนังสือรับรองการผ่านงาน
แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองเงินเดือน หนังสือรับรองการผ่านงาน (ภาษาอังกฤษ)
Request Certification Form
แบบขอรับเงินชดเชยของพนักงานสถาบัน