กองทุนเพื่อสนับสนุนการบริหารงานบุคคล

ระเบียบสถาบันฯ ว่าด้วยกองทุนเพื่อสนับสนุนการบริหารงานบุคคลของสถาบัน พ.ศ.2563
ประกาศคณะกรรมการกองทุนเพื่อสนับสนุนการบริหารงานบุคคล เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาจากกองทุนเพื่อสนับสนุนการบริหารงานบุคคลของสถาบัน พ.ศ. 2561
ระเบียบสถาบันฯ ว่าด้วยกองทุนเพื่อสนับสนุนการบริหารงานบุคคลของสถาบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 (ยกเลิก)
ระเบียบสถาบันฯ ว่าด้วยกองทุนเพื่อสนับสนุนการบริหารงานบุคคลของสถาบันพ.ศ.2560 (ยกเลิก)
สัญญารับทุนการศึกษาจากกองทุนเพื่อสนับสนุนการบริหารงานบบุคคล
ใบสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษาจากกองทุนเพื่อสนับสนุนการบริหารงานบุคคลของสถาบัน