แบบฟอร์มการขอปฏิบัติงานจากที่บ้าน (Work form Home) วันที่ 16 – 30 เมษายน 2564 แบบฟอร์มการแจ้งรายละเอียดสถานที่และกิจกรรมจำนวน 14 วัน และแบบฟอร์มสรุปจำนวนผู้เข้าปฏิบัติงานภายในส่วนงาน

Read more

ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบันประเภทพิเศษ สังกัดสถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (เพิ่มเติม)

Read more

ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบันประเภทพิเศษ สังกัดสถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Read more