สวัสดิการสถาบันฯ

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง สวัสดิการของพนักงานสถาบันเงินงบประมาณ พนักงานสถาบันเงินรายได้ และพนักงานสถาบันประเภทพื้นฐาน พ.ศ. 2563
ประกาศสถาบันฯ เรื่อง สวัสดิการของพนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพมาจากข้าราชการ พ.ศ. 2563
ประกาศสถาบันฯ สวัสดิการของพนักงานสถาบันเงินงบประมาณ และพนักงานสถาบันเงินรายได้ พ.ศ.2561 (ยกเลิก)
ประกาศสถาบันฯ สวัสดิการของพนักงานสถาบันเงินงบประมาณ และพนักงานสถาบันเงินรายได้ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2554 (ยกเลิก)
ประกาศสถาบันฯ สวัสดิการของพนักงานสถาบันเงินงบประมาณ และพนักงานสถาบันเงินรายได้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 (ยกเลิก)
ประกาศสถาบันฯ สวัสดิการของพนักงานสถาบันเงินงบประมาณ และพนักงานสถาบันเงินรายได้ พ.ศ.2551 (ยกเลิก)
ประกาศสถาบันฯ สวัสดิการของพนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพมาจากข้าราชการ พ.ศ. 2551 (ยกเลิก)
ข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
แบบฟอร์ม ใบสมัครสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice (สำหรับพนักงานใหม่และผู้ที่จะสมัครกลับเข้ากองทุน)
แบบฟอร์ม ใบสมัครสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice (สำหรับพนักงานที่เป็นสมาชิกปัจจุบัน)
คำแนะนำสำหรับการลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ FundLink M Choice Online กองทุนสำรองเลี้ยงชีพของสถาบัน
แบบฟอร์มขอลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ประกาศกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
ประกาศสถาบันฯ เรื่อง อัตราเงินสวัสดิการช่วยเหลือค่าทำศพและเป็นเจ้าภาพงานศพ พ.ศ. 2561
ระเบียบสถาบันฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้เป็นเงินสวัสดิการช่วยเหลือค่าทำศพและเป็นเจ้าภาพงานศพ พ.ศ. 2549
ประกาศสถาบันฯ การกำหนดห้องพัก หลักเกณฑ์คัดเลือกผู้พักอาศัย การจ่ายค่าประกันความเสียหาย ค่าสวัสดิการบ้านพักและค่าสาธารณูปโภคของบ้านพักอาคารสูง พ.ศ.2551
ประกาศสถาบันฯ หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้พักอาศัย และการจ่ายค่าสาธารณูปโภคของบ้านพักแบบอาคารทั่วไป พ.ศ.2551
ระเบียบสถาบันฯ ว่าด้วยบ้านพักแบบอาคารทั่วไป พ.ศ. 2551
ระเบียบสถาบันฯ ว่าด้วยบ้านพักแบบอาคารสูง พ.ศ. 2551
แบบขอสิทธิพักบ้านพักในบ้านพักสถาบัน
แบบขอคืนสิทธิการพักอาศัยในบ้านพักแบบอาคารทั่วไป
แบบขอคืนสิทธิการพักอาศัยในบ้านพักแบบอาคารสูง
แบบขอพักบ้านพักของสถาบันแบบระยะสั้น 6 เดือน
แบบฟอร์มขอขยายการพักอาศัย
สวัสดิการสินเชื่อ ธนาคารกรุงไทย
สวัสดิการสินเชื่อ ธนาคารออมสิน
สวัสดิการสินเชื่อ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ใบคำขอเอาประกันภัย กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม (ไทยประกันภัย)
แบบแจ้งเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอุบัติเหตุ และสุขภาพ (ไทยประกันภัย)
ใบคำขอเอาประกันภัยกลุ่ม (เมืองไทยประกันชีวิต)
การจัดทำสวัสดิการประกันชีวิต และสุขภาพกลุ่ม ประจำปี 2564
การทำประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่มประจำปีงบประมาณ 2562
ประกาศประกันภัยต่างประเทศ
แบบคำขอหนังสือรับรองเงินเดือน หนังสือรับรองการผ่านงาน
แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองเงินเดือน หนังสือรับรองการผ่านงาน (ภาษาอังกฤษ)
Request Certification Form
แบบขอรับเงินชดเชยของพนักงานสถาบัน