สวัสดิการสถาบันฯ

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง สวัสดิการของพนักงานสถาบันเงินงบประมาณ พนักงานสถาบันเงินรายได้ และพนักงานสถาบันประเภทพื้นฐาน พ.ศ. 2563
ประกาศสถาบันฯ เรื่อง สวัสดิการของพนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพมาจากข้าราชการ พ.ศ. 2563
ประกาศสถาบันฯ สวัสดิการของพนักงานสถาบันเงินงบประมาณ และพนักงานสถาบันเงินรายได้ พ.ศ.2561 (ยกเลิก)
ประกาศสถาบันฯ สวัสดิการของพนักงานสถาบันเงินงบประมาณ และพนักงานสถาบันเงินรายได้ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2554 (ยกเลิก)
ประกาศสถาบันฯ สวัสดิการของพนักงานสถาบันเงินงบประมาณ และพนักงานสถาบันเงินรายได้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 (ยกเลิก)
ประกาศสถาบันฯ สวัสดิการของพนักงานสถาบันเงินงบประมาณ และพนักงานสถาบันเงินรายได้ พ.ศ.2551 (ยกเลิก)
ประกาศสถาบันฯ สวัสดิการของพนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพมาจากข้าราชการ พ.ศ. 2551 (ยกเลิก)
ข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
แบบฟอร์ม ใบสมัครสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice (สำหรับพนักงานใหม่และผู้ที่จะสมัครกลับเข้ากองทุน)
แบบฟอร์ม ใบสมัครสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice (สำหรับพนักงานที่เป็นสมาชิกปัจจุบัน)
คำแนะนำสำหรับการลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ FundLink M Choice Online กองทุนสำรองเลี้ยงชีพของสถาบัน
แบบฟอร์มขอลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ประกาศกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
ประกาศสถาบันฯ เรื่อง อัตราเงินสวัสดิการช่วยเหลือค่าทำศพและเป็นเจ้าภาพงานศพ พ.ศ. 2561
ระเบียบสถาบันฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้เป็นเงินสวัสดิการช่วยเหลือค่าทำศพและเป็นเจ้าภาพงานศพ พ.ศ. 2549
ประกาศสถาบันฯ การกำหนดห้องพัก หลักเกณฑ์คัดเลือกผู้พักอาศัย การจ่ายค่าประกันความเสียหาย ค่าสวัสดิการบ้านพักและค่าสาธารณูปโภคของบ้านพักอาคารสูง พ.ศ.2551
ประกาศสถาบันฯ หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้พักอาศัย และการจ่ายค่าสาธารณูปโภคของบ้านพักแบบอาคารทั่วไป พ.ศ.2551
ระเบียบสถาบันฯ ว่าด้วยบ้านพักแบบอาคารทั่วไป พ.ศ. 2551
ระเบียบสถาบันฯ ว่าด้วยบ้านพักแบบอาคารสูง พ.ศ. 2551
แบบขอสิทธิพักบ้านพักในบ้านพักสถาบัน
แบบขอคืนสิทธิการพักอาศัยในบ้านพักแบบอาคารทั่วไป
แบบขอคืนสิทธิการพักอาศัยในบ้านพักแบบอาคารสูง
แบบขอพักบ้านพักของสถาบันแบบระยะสั้น 6 เดือน
แบบฟอร์มขอขยายการพักอาศัย
สวัสดิการสินเชื่อ ธนาคารกรุงไทย
สวัสดิการสินเชื่อ ธนาคารออมสิน
สวัสดิการสินเชื่อ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ใบคำขอเอาประกันภัย กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม (ไทยประกันภัย)
แบบแจ้งเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอุบัติเหตุ และสุขภาพ (ไทยประกันภัย)
ใบคำขอเอาประกันภัยกลุ่ม (เมืองไทยประกันชีวิต)
การจัดทำสวัสดิการประกันชีวิต และสุขภาพกลุ่ม ประจำปี 2564
การทำประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่มประจำปีงบประมาณ 2562
ประกาศประกันภัยต่างประเทศ
แบบคำขอหนังสือรับรองเงินเดือน หนังสือรับรองการผ่านงาน
แบบขอรับเงินชดเชยของพนักงานสถาบัน